Joe Doe The Example Company 604-555-1234 joe.doe@example.com

הפניה בחלק מהסעיפים בתקנון זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והדברים נכונים לשני המינים באופן שווה

בכניסה לאתר הנך מצהיר כי מלאו לך 18 שנות חיים וידוע לך כי חשיפה לתכנים מיניים למי שטרם מלאו לו 18 שנות חיים היא אסורה לחלוטין

מרגע הכניסה לאתר הנך מצהיר כי ידוע לך כי באתר זה עלולים להופיע תכנים בעלי אופי מיני וכל מי שחש פגוע ואו אינו בגיר ואו אינו מעוניין להיחשף לתכנים אלה מתבקש להימנע מלהיכנס לאתר והיה ויעשה זאת על פי כן, לא יוכל לבוא בכל טענה ואו תלונה ואו תביעה ואו דרישת פיצוי כלשהי מבעלי האתר ואו כל גורם אחר ופעולה זו תהיה על אחריותו המוחלטת של הגולש ואו לקוח ואו צופה

האתר כאמור אינו אחראי על התכנים המוצגים בו לרבות גלריות תמונות, רשימות, קטעי וידאו ושאר מידע שיינתן ע”י האתר www.call69.co.il

סעיפי התקנון המפורטים

הריני לאשר ששרות השיחות בעלות 9 שקלים לדקת זמן אוויר ואחויב לפי שניות ביחס לזמן שיחה

הריני לאשר כי מלאו לי 18 שנים לפחות

האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמשי האתר www.call69.co.il אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. העתקה, הפצה, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש call69 או מבעל הזכויות בו, הינו אסור

כל התכנים המוצגים באתר זה אינם באחריות אתר www.call69.co.il ואו בעליו ואו מנהליו ואו עובדיו ובאישור הסכם זה הנכם מסירים כל אחריות מבעלי האתר ואו כל גורם אחר למעט אתם עצמכם ולא תבואו בכל טענה ואו דרישה ואו תלונה ואו תביעה הקשורה במישרין ואו בעקיפין לתכנים המוצגים באתר.

אסורה לחלוטין גלישה ואו כניסה לאתר זה לכל מי שאינו רשאי לעשות כן מפאת גיל ואו מקום ואו מסגרת כלשהי ואו סיבות כספיות ואו מקום עבודה ואו מסיבות משפטיות ואו כל סיבה אחרת שאוסרת כניסה לאתרים בהם עלולים להופיע תכנים בעלי אופי מיני מכל סוג שהוא. ומי שנכנס לאתר למרות מגבלות ואיסורים חוקיים המונעים ממנו לעשות כן, עושה זאת על אחריותו בלבד והחברה רשאית לפעול נגדו בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה באם תיפגע ממהלך זה

כל התכנים המוצגים באתר הינם לשימושם הפרטי בלבד של לקוחות האתר ואינם ניתנים להעברה. באישור הסכם זה הנני מתחייב שלא לשתף ואו לחשוף מידע ואו תכנים מהאתר לכל גורם שלישי כלשהו לרבות קטינים. והיה ואעשה זאת יהיה הדבר באחריותי המלאה בלבד ואני אהיה חשוף לתביעה משפטית מצד החברה ואו כל גורם אחר שיפגע ממהלכי אילו

חל איסור מוחלט לנסות ולשדל את עובדי call69 לקיים עמכם כל קשר מלבד תקשורת הסלולר הקיימת באתר לרבות ניסיון להציע עבודה ואו לשדל למין ואו לזנות ואו לכל פעילות אינטימית אחרת ובעשותכם כן הנכם מבצעים עבירה פלילית של שידול לזנות ותוצאות פעולה שכזאת תהיה על אחריותכם בלבד. כמו כן אסור כל ניסיון לפגוע ואו לאיים ואו להפחיד ואו לסחוט את מפעילי השיחות וכל ניסיון לעשות זאת יגרור העברת פרטיכם האישיים לידי רשויות החוק וחשיפתכם להליכים משפטיים

ע”פ חוק הגנת הפרטיות תשמ”א – 1981 מתחייבים בעלי האתר לשתף פעולה עם גורמי האכיפה השונים במקרה של פעילות בלתי חוקית כלשהי מצדכם ובאישור הסכם זה הנכם מודעים לעובדה שהפרה של חוקים ואו פעילות לא חוקית אחרת שיבוצעו על ידיכם תוביל למסירת פרטיכם האישיים לגורמים המוסמכים לצורך מיצוי הדין עמכם

חל איסור מוחלט לעשות באתר www.call69.co.il כל שימוש באמצעי תשלום שאינם בבעלותכם והיה ותעשו זאת ללא אישור בכתב ובהסכמה מלאה מצד בעל אמצעי התשלום נאלץ להעביר את העניין לטיפול גורמי האכיפה ולפעול נגדכם בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשות החברה לשם פיצוי הנזק הכספי שגרמתם

ידוע לי כי אתר www.call69.co.il אינו אחראי לתכנים שקיימים באתר ואו במאגרי הנתונים שלו וכל חדירה חיצונית מצד גורם שלישי שתוביל לגניבת תכנים כאלה לא תהיה באחריות האתר ואו בעליו ואו עובדיו ואו מנהליו למרות האמור לעיל ידוע לי כי האתר הנ”ל מוגן בסטנדרטים המחמירים ביותר המקובלים ע”י משרד התקשורת ומשקיע מאמצים רבים להגנת המידע הנ”ל

www.call69.co.il רשאי לשנות את התקנון הנ”ל בכל עת ללא הודעה מוקדמת מראש

תקנון זה הינו הסכם לכל דבר ועניין והצדדים להסכם זה הינם בעלי האתר, עובדיהם, לקוחות האתר וכל גורם שלישי אחר שקשור לפעילות האתר